?> Dům na půli cesty Heřmánek

Inspekce kvality poskytování sociálních služeb v Domě na půli cesty Heřmánek

Ve dnech 2. - 4. 3. 2009 proběhla v Domě na půli cesty Heřmánek inspekce kvality poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Plnění standardů kvality sociálních služeb se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií (zásadních i nezásadních) systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou: 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně, 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře, 1 bod, jestliže kritérium je splněno dostatečně, 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.
Poskytovatel sociálních služeb splňuje standardy kvality sociálních služeb, jestliže celkový počet bodů činí 50% až 100 % z maximálního celkového počtu bodů a zároveň všechna kritéria, která jsou označena jako zásadní, jsou hodnocena počtem bodů 2 nebo 3.

Po třech dnech činnosti inspekčního týmu byla inspekce ukončena s kladným výsledkem. Naše služba byla hodnocena 119 body z max. počtu 144, tj. 82,64%. Žádné kritérium nebylo hodnoceno bodem 0 a žádné zásadní kritérium nebylo hodnoceno body 0 nebo 1. Závěr tudíž zní - Dům na půli cesty Heřmánek spňuje standardy kvality sociálních služeb a stal se tak teprve třetí službou v celém Moravskoslezském kraji, která standardy splňuje.

Zásluhu na tomto velmi pěkném výsledku mají všichni pracovníci domu na půli cesty. I tímto jim všem patří velké poděkování za kvalitní práci, kterou pro naše klienty i pro celé zařízení odvádějí.

Pavel Sporysch, ředitel Domu na půli cesty Heřmánek, 5. 3. 2009