?> Dům na půli cesty Heřmánek

Základní informace o blokovém grantu

 

V květnu 2004 byl Evropský hospodářský prostor (EHP), který sdružuje státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko a Island za účelem vytvoření volného trhu charakterizovaného volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob, rozšířen o 10 nových členských států EU. Z toho důvodu se tři nečlenské státy EU, které jsou ale součástí EHP – Island, Lichtenštejnsko a Norsko, rozhodly podporovat sociální a ekonomickou soudržnost nově rozšířeného EHP. Došlo tedy k ustavení Finančních mechanismů EHP a Norska, jejichž cílem je posílit sociální a ekonomickou soudržnost v rozšířené Evropě a zvýšit schopnost nových členských zemí EU/EHP plně participovat na vnitřním trhu a posílit bilaterální vztahy EHP s příjemci pomoci, tj. i s Českou republikou. Finanční mechanismy EHP a Norska jsou administrovány Kanceláří finančního mechanismu (KFM) se sídlem v Bruselu. Celkovou odpovědnost za implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice nese Národní kontaktní místo (NKM) zabezpečované Ministerstvem financí České republiky (MF ČR).

V rámci těchto finančních mechanismů bude v České republice v pětiletém období 2004 – 2009 celkem k dispozici 105,9 milionů € určených k podpoře projektů z širokého spektra prioritních oblastí jako je např. ochrana životního prostředí, zachování evropského kulturního dědictví, zdravotní péče, péče o děti a rozvoj lidských zdrojů.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) byla v rámci těchto mechanismů vybrána v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách na administraci Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace a rozdělí ve třech výzvách celkovou částku 9 300 000 €.

Dům na půli cesty Heřmánek v červnu roku 2007 uspěl v grantovém řízení vyhlášeném Nadací rozvoje občanské společnosti. Ta přerozdělovala v tomto grantovém řízení finanční prostředky finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Naše zařízení uspělo s projektem „Rozšíření služeb Domu na půli cesty Heřmánek o poskytování služeb mladistvým od 16 do 18 let“. Cílem projektu je pomoc a poskytnutí našich služeb mladistvým ve věku od 16 do 18 let, kterým pro neshody v rodině hrozí umístění do ústavu, a tím vytržení z přirozeného sociálního prostředí. Díky úspěchu v grantovém řízení, naše zařízení rozšířilo cílovou skupinu právě o tyto mladistvé a mělo možnost se na novou službu důkladně připravit. Základním kamenem projektu byl vznik zařízení pro děti (ve věku od 16 do 18 let) vyžadující okamžitou pomoc a udělení pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí. Díky této nemalé finanční podpoře bylo zakoupeno nové vybavení do tří pokojů a PC sestava sloužící klientům. V ne poslední řadě finanční prostředky pokryly nemalou část režijních nákladů. Díky tomuto úspěchu jsme mohli rozšířit a výrazně zkvalitnit námi poskytované služby.

PROJEKT BYL UKONČEN V ČERVNU 2008.

Zpráva o projektu

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“.