?> Dům na půli cesty Heřmánek

Základní informace o globálních grantech

 

Česká republika jako členská země EU může čerpat prostředky strukturálních fondů (SF). Strukturální fondy jsou hlavním fiskálním nástrojem Evropské unie na prosazování své politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Česká republika připravila pro čerpání strukturálních fondů čtyři sektorové a jeden společný operační program a dva jednotné programové dokumenty pro region Praha, který nespadá do oblasti pokryté cílem 1 (Praha má HDP vyšší než 75% průměru EU). Detailní informace o strukturálních fondech naleznete na www.strukturalni-fondy.cz , spravovaných řídícím orgánem Rámce podpory společenství, Ministerstvem pro místní rozvoj www.mmr.cz. Globální grant je realizován jako opatření v rámci Evropského sociálního fondu.

Nadace rozvoje občanské společnosti je zprostředkujícím subjektem implementační struktury pro Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní město Praha (JPD 3).

Globální grant
je zaměřen především na budování nových a doplňování stávajících kapacit spojených s dlouhodobou udržitelností a zkvalitňováním služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO) jako subjekty, které realizují aktivity směřující k podpoře a integraci skupin obyvatelstva ohrožených zhoršováním sociálního postavení a následným sociálním vyloučením. Globální grant je účelově zaměřen na podporu organizací a jejich kapacit a jeho prostřednictvím dochází dále i k podpoře jednotlivých skupin ohrožených sociálním vyloučením. Globální grant tak úzce souvisí s opatřením 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Opatření 2.1. v rámci OP RLZ spravuje Odbor 22 Ministerstva práce a sociálních věcí, v programu JPD 3 spravuje Opatření 2.1. Odbor fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy.

Cíle Globálního grantu
Globálním cílem Globálního grantu je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením.

Specifickými cíli Globálního grantu jsou:

  • Posílení kapacity a kvality subjektů zabývajících se programy pro společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením
  • Rozšíření nabídky a dostupnosti sociálních služeb podle potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením a podle požadavků jednotlivých regionů
  • Vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních služeb a rozšíření kapacity terénních služeb se zaměřením na snížení sociálního vyloučení ve vztahu k trhu práce

Dům na půli cesty Heřmánek v červenci roku 2006 uspěl v grantovém řízení vyhlášeném Nadací rozvoje občanské společnosti. Ta přerozdělovala v tomto grantovém řízení finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu.

Naše zařízení uspělo s projektem „Zavedení specifického programu integrace nezaměstnaných a posílení kapacity Domu na půli cesty Heřmánek“. Díky této nemalé finanční podpoře, jsme mohli zřídit ambulantní poradnu a zavést terénní práci pro klienty, kteří již naše zařízení opustili, ale nadále potřebovali rady našich zaměstnanců. Uskutečňují se motivační skupinové i individuální schůzky s nezaměstnanými klienty našeho zařízení. Bylo pořízeno nové vybavení a také kancelářské potřeby. Prostřednictvím externích odborníků, jsme díky úspěchu v Globálním grantu našim klientům zajistili individuální a skupinové psychoterapie, pracovní tým pak prochází pravidelnými týmovými supervizemi. Pracovníci se účastní několika výcviků (např. Specifický program integrace nezaměstnaných, logoterapie a existencionální analýza, videotrénink interakcí). Vznikla také nová funkce fundraiser, kterou vykonává ekonomka našeho zařízení. Díky tomuto úspěchu jsme mohli rozšířit a výrazně zkvalitnit námi poskytované služby.

PROJEKT BYL UKONČEN V LEDNU 2008.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.