?> Dům na půli cesty Heřmánek

Co je to dům na půli cesty...
Podle zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.):
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu.

 

Poslání Domu na půli cesty HEŘMÁNEK

Dům na půli cesty (dále také jen DPC) Heřmánek pomáhá mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí zařízení ústavní výchovy (diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež) nebo odcházejí od pěstounů nebo od rodiny, jež ohrožuje jejich vývoj.

Úkolem DPC Heřmánek je prostřednictvím poskytnutí ubytování a dalších služeb změnit nepříznivou životní situaci našich klientů do té míry, aby nebyli nadále závislí na pomoci společnosti, přebrali plnou zodpovědnost za své chování a byli schopni žít „běžným občanským životem.“ Kromě ubytování patří mezi další služby poskytované zařízením nácvik sociálních dovedností klientů (vaření, péče o domácnost, hospodaření s příjmem, jednání s úřady atd.), poskytování sociálně-právního poradenství, a také zajišťování individuální psychoterapie prostřednictvím externího odborníka. Cílem je také snaha o zapojení klienta do pracovního procesu. Hlavním prostředkem k naplnění tohoto cíle je naučit klienta pracovním návykům formou tzv. pracovních terapií (tj. simulace zaměstnání).
 
 
 
Dům na půli cesty Heřmánek byl podpořen dotací Moravskoslezského kraje na podporu poskytování sociálních služeb.